Nowe kompetencje uczniów i uczennic

Krytyczne myślenie

Nie ma efektywnej edukacji bez umiejętności krytycznego myślenia ucznia i uczennicy, ale też nauczyciela i nauczycielki. Omawianie wątków i przeprowadzanie ćwiczeń z zakresu edukacji globalnej wzmacnia tę umiejętność zarówno u uczącego się, jak i uczącego. Rozwijając krytyczne myślenie ćwiczymy też umiejętność samodzielnego uczenia się, wątpienia, sprawdzania i poszukiwania prawdy.

Kompetencje społeczne

Uczeń i uczennica poprzez aktywności i projekty z zakresu edukacji globalnej rozwija kompetencje miękkie, takie jak dialog, umiejętność rozwiązywania konfliktów, współpracy, słuchania i obserwacji. Te są niezbędne do wspólnego i solidarnego działania. W ten sposób młody człowiek buduje także poczucie własnej wartości, uczy się rozpoznawać swoje mocne strony i własne emocje.

Kompetencje antydyskryminacyjne

Kompetencje te pozwalają budować kulturę włączającą przez kształtowanie w uczniach i uczennicach tolerancji, uprzejmości, empatii otwartości na różnorodność kulturową i odmienne przekonania, światopoglądy, praktyki i poczucia współodpowiedzialności za społeczność szkolną, lokalną i globalną.

Obywatelskość

Kształtowanie i wzmacnianie świadomości demokratycznej uczniów i uczennic oraz wpajanie młodym ludziom podstawowych wartości demokratycznych, takich jak wolność, równość, odpowiedzialność i solidarność. To także orientacja w aktualnych obszarach polityki i rozumienie ich wpływu na procesy globalne jak migracje, zmiana klimatu, integracja europejska itp.

(Samo)świadomość środowiskowa i odpowiedzialność za świat

Uczeń i uczennica nabiera świadomości, że jest częścią przyrody, społeczeństwa i świata. Czuje się za nie współodpowiedzialny, buduje swoje poczucie sprawczości.