Tematy

Sprawdź nasze miniserwisy. 

C

Jak zanieczyszczenia wpływają na jakość życia? Jakie działania na rzecz ochrony powietrza można podjąć? To tematy, od których zależy zdrowie młodzieży i ich rodzin.

E

Omawiamy kompetencje kluczowe w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej oraz przyglądamy się poszczególnym etapom przeciwdziałania dyskryminacji.

Podpowiedzi, jak wspierać szkoły i biblioteki w rozwoju pasji czytania metodami zrywającymi ze stereotypem tej czynności.

Wyjaśnia zależności między przyrodą, gospodarką, społeczeństwem. Podkreśla rolę środowiska naturalnego, w którym człowiek stanowi jego równoważną część.

Wskazówki, jak włączyć film do edukacji szkolnej – na lekcjach oraz jako kanwę projektu społecznego.

Część kształcenia obywatelskiego i wychowania. Uświadamia o współzależnościach łączących ludzi i miejsca oraz przygotowuje do stawiania czoła globalnym wyzwaniom.

Zajęcia pozwalające uczniom i uczennicom bardziej świadomie użytkować i współtworzyć kulturę i świat wokół siebie.

Zajęcia rozwijające umiejętności rozumienia i krytycznej oceny przekazów medialnych, a także bezpiecznego i twórczego korzystania z mediów.

Dobra edukacja wczesnoszkolna to pierwszy i najważniejszy etap edukacji, który ma pozytywny wpływ na późniejsze osiągnięcia szkolne młodych ludzi.

Sposoby i metody podejmowania rozmowy na temat zróżnicowania kulturowego dawniej i dziś, sprzyjające budowaniu otwartej i inkluzywnej wspólnoty.

Przedstawiamy koncepcję szkoły włączającej opartej na czterech filarach, którymi są widoczność, wzmacnianie, włączanie i współpraca.

H

Prezentacja metod, które ożywią lekcje historii lub stanowią pomysł na projekt: praca z przedmiotem, spotkanie ze świadkiem historii, odkrywanie dziedzictwa i inne.

K

Warto pokazywać możliwości indywidualnego i zbiorowego działania na rzecz ochrony klimatu poprzez zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic.

Kompetencje to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw oraz posiadanie zdolności do podejmowania określonych działań i rozwiązywania problemów.

M

Rozmawiajmy o migracjach, bo to jedno z globalnych wyzwań, ale też część naszej codzienności, np. kiedy pojawiają się sąsiedzi, którzy mówią w innym języku.

O

Ta praktyka szkolna w centrum stawia udzielanie informacji zwrotnej, która wspieraja ucznia w uczeniu się, a nauczycielowi mówi, jak tego wsparcia udzielać.

P

Projekt edukacyjny jest formą zorganizowanej pracy uczniów wokół konkretnego i rzeczywistego problemu, podczas której zdobywają oni wiedzę, umiejętności i kształtują określone postawy.

Wprowadzenie do metody pracą projektu z wykorzystaniem narzędzi artystycznych i działań twórczych skierowanych na zmianę społeczną.

Zmieniaj swoje otoczenie wspólnie z uczniami i uczennicami realizując projekt społeczny. Współpracuj ze społecznością lokalną oraz buduj zaangażowanie.

Przestrzeń może, przy wspierać rozwijanie kompetencje uczniów, ułatwiać wykorzystanie innowacyjnych metod oraz budować dobrą atmosferę i dobrostan.

Przywództwo edukacyjne to przyjęcie przez dyrektora aktywnej roli w rozwijaniu nauczania i współpracy nauczycieli nastawionych na uczenie się wszystkich uczniów.

R

Prezentacja metod pozwalających podejmować trudne i kontrowersyjne tematy w szkole.

Mówienie “nie” stereotypom to zadanie dla całej szkolnej społeczności. Warto zastanowić się, czym jest stereotypizacja płci i nauczyć się na nią reagować.

S

Wzmacniaj poczucie wpływu uczniów i uczennic, na to co dzieje się w szkole. Pracuj wspólnie ze społecznością szkolną nad usprawnieniem szkolnej komunikacji.

Ś

Jak kształcić szacunek do przyrody i poczucie obowiązku wobec niej? Poznając najbliższe środowisko – parki, lasy i rzeki – dowiadując się jak złożone są to ekosystemy.

W

Angażuj uczniów i uczennice w działania społeczne, zgodne z ich zainteresowaniami, współpracując z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Skuteczna współpraca nauczycieli polega na refleksji nad tym, jak wykorzystać codzienne dowody uczenia się do wzmacniania osiągnięć uczniów.

Wielowymiarowe spojrzenie na wychowanie w szkole – kontekst całej szkoły, godziny wychowawcze, codzienne drobne działania oraz przedsięwzięcia o charakterze projektu.

Z

To dydaktyczne aktywności, po które sięga nauczyciel, by tworzyć uczniom warunki do głębokiego uczenia się i wzmacniać rozwój konkretnych umiejętności.

Przez wpajanie wartości solidarności i odpowiedzialności obecnym pokoleniom i uczenie, czym jest zrównoważony rozwój, troszczymy się o kolejne.