Pomysły na działania samorządu uczniowskiego

Informacje o materiale

Data dodania: 10.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Uczniowie, Wychowawcy

Artykuł

ABSOLWENCI

 • Zorganizowanie stowarzyszenia absolwentów
 • Udział w organizowaniu spotkań absolwentów
 • Wysyłanie do absolwentów gazetki szkolnej
 • Zasadzenie na terenie szkoły drzewek dla uczczenia wybitnych wychowanków
 • Zorganizowanie na terenie szkoły wystawy prezentującej osiągnięcia absolwentów

EKOLOGIA

 • Pomoc w organizowaniu stojaków na rowery i utrzymaniu ich
 • Przygotowanie kampanii „Poznaj swoje środowisko”
 • Sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, praca nad zakładaniem parków miejskich
 • Praca nad wykrywaniem źródeł zanieczyszczania środowiska
 • Akcja na rzecz wyznaczania dróg wyłącznie dla rowerów
 • Zorganizowanie obchodów Dnia Ziemi, dni sprzątania Ziemi itp.
 • Opracowanie długofalowego i ogólnoszkolnego programu ochrony środowiska (powołanie przy Komisji do spraw środowiska naturalnego)
 • Zorganizowanie sesji poświęconej sprawom środowiska
 • Przedstawianie władzom samorządowym rezolucji w sprawie ochrony środowiska

IMPREZY TOWARZYSKIE

 • Podwieczorek dla nauczycieli i pracowników obsługi
 • Zabawy (Walentynki, święto Wiosny itp.)
 • Poczta walentynkowa
 • Zabawa na wrotkach lub łyżwach
 • Zabawa pożegnalna dla maturzystów
 • Uroczysty bal
 • Piknik dla …
 • Uroczysty bankiet dla całej szkoły
 • Wspólne śniadanie na boisku szkolnym
 • Zabawa zapoznawcza dla pierwszych klas
 • Uroczysta kolacja
 • Koncerty: rockowe, folkowe, country, itd.
 • Zabawa noworoczna
 • Kolacja ze wspólnego garnka
 • Zabawa ludowa
 • Festiwale
 • Jazda na sianie (czyli letni kulig)
 • Kulig
 • Rajd pieszy
 • Lekcje tańca
 • Bal przebierańców

KONKURSY

 • Konkurs na wybór flagi szkoły (klasy), godła, pieczęci, maskotki, piosenki
 • Współzawodnictwo między klasami w zdobywaniu środków na różne cele charytatywne
 • Konkursy świąteczne na najbardziej pomysłową dekorację sali, korytarza
 • Dzień sportów alternatywnych (hula-hop, rzut talerzykami, walka na poduszki, itp)

KONTAKTY Z UCZNIAMI

 • Przeprowadzanie otwartych zebrań Rady Uczniowskiej
 • Zapraszanie osób nie będących członkami Rady do udziału w pracach komisji
 • Regularne składanie ogółowi uczniów raportów o pracy Rady
 • Zbieranie opinii uczniów
 • Powołanie Komisji skarg
 • Odwiedziny członków Zarządu w klasach i ich rozmowy z uczniami o nurtujących ich problemach
 • Organizowanie Forum Uczniowskiego

KONTAKTY Z NAUCZYCIELAMI

 • Organizowanie imprez sportowych dla uczniów i nauczycieli
 • Wysyłanie kart urodzinowych do nauczycieli
 • Zapraszanie nauczycieli na śniadania w stołówce szkolnej
 • Zorganizowanie dni uznania nauczycieli
 • Zapraszanie nauczycieli na zebrania Rady Uczniowskiej
 • Zorganizowanie klubów dyskusyjnych uczniów i nauczycieli
 • Przeprowadzanie wywiadów z nauczycielami do gazetki szkolnej
 • Zorganizowanie dnia, w którym uczniowie przejmują rolę nauczycieli
 • Dostarczanie nauczycielom kopii protokołów ze spotkań Rady Uczniowskiej
 • Przeprowadzenie konkursu „Rozpoznaj nauczyciela na podstawie zdjęcia z dzieciństwa”
 • Powitanie jesienią nowych nauczycieli (żegnanie odchodzących)
 • Zorganizowanie uczniów do pomocy nauczycielom na kilka dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
 • Opublikowanie w szkolnej gazetce kalendarza imienin nauczycieli
 • Zorganizowanie aukcji rzeczy zagubionych

KONTAKTY Z RODZICAMI

 • Zachęcanie rodziców do czynnego uczestnictwa w pracach Rady Rodziców
 • Prośba o pełnienie dyżurów podczas imprez szkolnych
 • Wysyłanie podziękowań do rodziców, którzy pomagają w realizacji planów Rady Uczniowskiej
 • Zapraszanie rodziców na spotkania Rady

KONTAKTY Z ADMINISTRACJĄ

 • Ustalenie planu regularnych spotkań uczniów z dyrekcją szkoły
 • Dostarczanie protokołu po każdym spotkaniu Rady Uczniowskiej
 • Założenie Uczniowskiego Komitetu Doradczego
 • Zapraszanie pracowników administracji i ich współmałżonków na imprezy organizowane przez uczniów

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I STYPENDIA NAUKOWE

 • Przyznawanie nagród za wiedzę lub wykonanie konkretnych zadań
 • Przeprowadzanie otwartych zebrań na temat sposobu podziału stypendiów
 • Przygotowanie nagród dla absolwentów kończących szkołę
 • Nakłonienie poszczególnych pracowni lub kółek do opracowania kryteriów przyznawania nagród w ich specjalności
 • Spotkanie z miejscowymi biznesmenami i przedstawicielami władzy w celu ustalenia funduszu stypendialnego
 • Wymyślenie stałego sposobu uhonorowania uczniów wyróżniających się (tablica honorowa, plakietka, prezentacja w gazetce, „sala chwały” itp)
 • Zbieranie informacji o możliwościach zdobycia stypendiów na wyższych uczelniach
 • Zaproszenie przedstawicieli uczelni odpowiedzialnych za sprawy finansowe na spotkanie z zainteresowanymi uczniami najstarszej klasy
 • Założenie stowarzyszenia (oddziału) uczniów wybitnych

POSTAWA OBYWATELSKA

 • Odgrywanie zebrań politycznych
 • Pożyczenie sprzętu do głosowania na szkolne wybory
 • Wprowadzenie do programu szkolnego lekcji z przywództwa
 • Czuwanie nad przebiegiem różnych wyborów w szkole
 • Zorganizowanie modelu ONZ w szkole (posiedzenie ONZ, poszczególne klasy są reprezentantami różnych krajów)
 • Udział w posiedzeniach władz lokalnych
 • Zapraszanie przedstawicieli władz lokalnych i administracji państwowej na spotkania z uczniami
 • Poznawanie pracy ludzi dorosłych przez całodzienne towarzyszenie im w pracy
 • Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz społeczności lokalnej

POSTAWY UCZNIÓW

 • Zorganizowanie kampanii na rzecz poprawnego zachowania uczniów na imprezach sportowych
 • Przeprowadzenie wśród uczniów anonimowej ankiety „Czy lubisz swoją szkołę?”
 • Przeprowadzanie wśród uczniów sondaży w sprawach ważnych dla życia szkoły i nie tylko
 • Zdobycie zgody na przeprowadzanie przez członków zarządu dyskusji podczas lekcji
 • Przeciwdziałanie wandalizmowi
 • Zbieranie opinii uczniów w kwestiach politycznych i społecznych
 • Przeprowadzanie dyskusji (w tym panelowych) na tematy interesujące uczniów
 • Przyznawanie nagrody „cichego bohatera” osobie, która przyczyniła się do dobrej atmosfery w szkole, ale jest niedoceniania
 • Organizowanie dyskusji między nauczycielami i uczniami na temat problemów szkolnych

PORADNICTWO

 • Zorganizowanie dnia orientacji zawodowej
 • Zorganizowanie dnia informacji o studiach wyższych
 • Zorganizowanie dnia informacji o kształceniu zawodowym
 • Prowadzenie biblioteki informacji o zawodach
 • Zrobienie spisu katalogów wyższych uczelni, które są dostępne w bibliotece szkolnej
 • Przeprowadzenie dnia uczelni wyższej
 • Wydanie spisu lokalnych punktów poradnictwa dla młodzieży
 • Zorganizowanie szkolnego telefonu zaufania lub współpraca z telefonem już istniejącym
 • Propagowanie informacji o możliwościach pracy wakacyjnej

POZNAWANIE SZKOŁY

 • Zaplanowanie nowym uczniom pierwszego tygodnia w szkole
 • Nakłonienie wszystkich organizacji do wywieszenia powitalnych haseł
 • Odwiedziny w szkołach, z których będą się rekrutowali nowi uczniowie i spotkania z nimi
 • Wyznaczenie starszym uczniom roli opiekunów i przewodników
 • Nagranie filmu o typowym tygodniu w szkole i pokazywanie go nowym uczniom
 • Przedstawienie humoreski o tym, co szkoła ma do zaproponowania
 • Granie roli starszych sióstr i braci
 • Urządzenie śniadania dla nowych uczniów
 • Zorganizowanie zabawy zapoznawczej
 • Przygotowanie przewodnika po szkole i rozdwanie go każdemu nowemu uczniowi
 • Poproszenie wszystkich kółek o wysłanie przedstawicieli na spotkanie z nowymi uczniami
 • Zorganizowanie specjalnego spotkania dla nowych uczniów
 • Wręczanie świadectwa przyjęcia do społeczności uczniowskiej lub jakiegoś drobiazgu na powitanie
 • Noszenie w tym czasie specjalnych znaczków i poinformowanie nowych uczniów, że mogą przychodzić do rady ze swoimi problemami
 • Odwiedziny uczniów klas starszych w klasach pierwszych i wyjaśnianie różnych aspektów życia szkoły

PRACA NA RZECZ DZIECI

 • Ochotnicza praca w żłobkach, przedszkolach lub domach dziecka
 • Ochotnicza praca w bibliotekach – czytanie i opowiadanie dzieciom bajek
 • Udział w akcji „Gwiazdka dla każdego dziecka”
 • Zbieranie i naprawa różnych zabawek
 • Robienie zabawek na zajęciach w szkole
 • Zorganizowanie ochotników do opieki nad dziećmi rodziców, którzy pracują na rzecz szkoły

PRACE NA RZECZ SZKOŁY

 • Pełnienie dyżurów na korytarzach
 • Oprowadzanie wycieczek po budynku szkolnym
 • Obsługiwanie punktów informacyjnych dla gości
 • Prowadzenie listy absolwentów
 • Odnowienie pokoju woźnych
 • Umieszczenie półek na teczki w pobliżu sal gimnastycznych i stołówki
 • Ustalenie regulaminu stołówki
 • Negocjowanie jadłospisu w szkolnej stołówce
 • Zachęcanie do szerszego korzystania ze stołówki
 • Utrzymywanie tablic informacyjnych na korytarzach
 • Zdobywanie ciekawych reprodukcji i zawieszanie ich na korytarzach
 • Prowadzenie kroniki
 • Pełnienie funkcji gospodarzy na imprezach szkolnych
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
 • Prowadzenie skrzynki życzeń
 • Zwracanie uwagi na rzeczy i miejsca, które trzeba naprawić
 • Malowanie korytarzy i sal, troska o estetykę innych pomieszczeń
 • Pomoc bibliotekarzom szkolnym w poszerzaniu biblioteki i w pracy z czytelnikami
 • Troska o zieleń wokół szkoły: sadzenie drzew, krzewów, kwiatów, ich pielęgnacja
 • Sprzątanie terenu wokół szkoły
 • Sprawdzanie działania automatów telefonicznych
 • Postawienie przed szkołą stojaków dla rowerów
 • Pomoc w zbiórce pieniędzy na stroje dla drużyn sportowych, zespołów muzycznych, przywódców, kibiców
 • Prowadzenie kampanii na rzecz statutu szkoły
 • Zaplanowanie serii wykładów

PRACA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO

 • Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych w celu poznania planów rozwoju tego terenu
 • Praca w schroniskach dla zwierząt
 • Spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji zajmujących się zdrowiem
 • Zbieranie książek i czasopism dla domów dziecka, domów opieki, szpitali
 • Zorganizowanie i prowadzenie środowiskowego centrum młodzieży
 • Informowanie lokalnych klubów i organizacji o pracy Rady Uczniowskiej
 • Pomoc w tworzeniu i rozwoju miejscowego muzeum historycznego
 • Odwiedziny w domach osób starszych i w domach starców
 • Praca w miejskich i krajowych komisjach młodzieżowych
 • Prezentacja pracy Rady Uczniowskiej w lokalnym radiu, TV, prasie
 • Reprezentowanie interesów uczniów podczas debat dotyczących praw młodych ludzi
 • Zorganizowanie w szkole wieczoru dla rodziców
 • Zapraszanie pracowników oświaty do udziału w dyskusjach panelowych
 • Organizowanie zbiórek na rzecz organizacji charytatywnych
 • Poznawanie historii lokalnej i przedstawianie jej uczniom w sposób atrakcyjny
 • Pomoc w organizacji letniego wypoczynku

PRACA NA RZECZ UCZNIÓW

 • Urządzanie wystaw prac uczniów: rysunków, rękodzieła, fotografii, itp
 • Prowadzenie usług przegrywania i wypożyczania taśm
 • Propagowanie gospodarności i oszczędności na terenie szkoły
 • Prowadzenie barku lub sklepiku szkolnego
 • Prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla uczniów
 • Prowadzenie kącika rzeczy zgubionych i znalezionych
 • Pomoc w ćwiczeniach straży pożarnej
 • Ułożenie systemu oceny uczniów (np. przez wprowadzenie jasnego systemu punktacji)
 • Prowadzenie uczniowskiego zakładu usługowego
 • Prowadzenie listy wszystkich przedsięwzięć
 • Zbieranie podpisów pod petycją w sprawach ważnych dla szkoły i środowiska
 • Propagowanie ubezpieczeń wśród uczniów
 • Wyeliminowanie znęcania się nad pierwszoklasistami i innych przejawów okrucieństwa
 • Uzyskanie zniżki dla uczniów w miejscowych kinach, siłowni, itp.
 • Koordynacja programu imprez szkolnych
 • Wydawanie uczniom identyfikatorów
 • Zapewnienie uczniom możliwości słuchania muzyki podczas przerw
 • Prowadzenie szkolnego działu reklamy, z którego mogą korzystać różne szkolne koła i organizacje
 • Zorganizowanie tablicy ogłoszeń dla uczniów
 • Wysyłanie do chorych uczniów kartek i prezentów
 • Założenie pogotowia pożyczkowego dla uczniów
 • Pilnowanie porządku wśród uczniów
 • Pomoc w nauce uczniom słabszym
 • Prowadzenie poradnictwa dla uczniów
 • Propagowanie imprez kulturalnych, sportowych itp.
 • Zorganizowanie giełdy używanych podręczników

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 • Przygotowanie Karty Praw i Obowiązków Ucznia
 • Wprowadzenie zmian w Statucie szkoły lub regulaminach
 • Założenie Komisji rzecznictwa praw ucznia
 • Wprowadzenie członków społeczności uczniowskiej do komisji układającej plan pracy szkoły
 • Opracowanie systemu nagradzania i wyróżniania uczniów
 • Ułożenie kodeksu honorowego i powołanie komisji rozjemczej
 • Bieżąca informacja o wszelkich zmianach prawnych dotyczących praw i obowiązków uczniów
 • Prezentowanie poglądów uczniów różnym grupom dorosłych
 • Zorganizowanie Dnia Praw i Obowiązków
 • Organizowanie prelekcji o prawach i obowiązkach ucznia
 • Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, której celem jest określenie stopnia świadomości swych praw i obowiązków

PUBLIKACJE

 • Comiesięczne kalendarium imprez
 • Broszura z propozycjami tematów na godziny wychowawcze
 • Roczne kalendarium pracy Rady Uczniowskiej
 • Gazeta, biuletyn informacyjny, informator o szkole
 • Książka adresowa lub telefoniczna uczniów i dla uczniów
 • Redagowanie działu w gazecie szkolnej lub lokalnej
 • Regulamin Samorządu, regulamin wyborów, regulamin pracy Zarządu itp.
 • Plan szkoły
 • Protokoły z posiedzeń Rady Uczniowskiej
 • Zdjęcia i życiorysy kandydatów do Rady
 • Lista adresowa członków Rady Uczniowskiej
 • Wyciąg najważniejszych praw i obowiązków ucznia
 • Dokumenty zawierające prawa i obowiązki ucznia

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 • Udział w programach ONZ
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi np. CARE, UNICEF, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Amnesty International
 • Zorganizowanie zabawy, z której dochód zostanie przeznaczony na UNICEF
 • Sfinansowanie rocznej nauki ucznia z zagranicy w waszej szkole
 • Zebranie funduszy na wysłanie ucznia do szkoły w innym kraju
 • Zapraszanie uczniów-cudzoziemców i innych pochodzących z zagranicy członków waszej społeczności lokalnej na spotkania o ich rodakach
 • Nagranie typowych zajęć szkolnych na taśmie i wysłanie ich do szkoły w innym kraju
 • Nawiązanie korespondencji z klasą w innym kraju
 • Przeprowadzenie spotkania poświęconego działalności ONZ
 • Pomoc finansowa dla sieroty za granicą
 • Powakacyjne spotkanie z uczniami, którzy byli za granicą: podzielenie się wrażeniami, wyświetlanie przeźroczy itp.
 • Informowanie o specjalnych ulgach w cenach biletów dla uczniów za granicą
 • Organizowanie dni kuchni innych krajów
 • Spotkania z prelegentami z innych krajów
 • Zbiórka pieniędzy na szkoły w krajach rozwijających się
 • Założenie klubu międzynarodowego, którego zadaniem będzie poznawanie życia w innych krajach

KONTAKTY Z INNYMI SZKOŁAMI

 • Pomoc uczniom szkoły podstawowej w zorganizowaniu Rady Uczniowskiej
 • Organizowanie i branie udziału w regionalnych spotkaniach rad uczniowskich
 • Opracowanie programu wymiany uczniów ze szkołą w innym mieście lub państwie
 • Zaplanowanie dnia lub tygodnia wymiany pomiędzy miejscowymi szkołami
 • Utworzenie rady uczniowskiej szkół waszego terenu
 • Zbieranie pomocy dla słabo wyposażonych szkół
 • Rozsyłanie listów i gazetek do rad uczniowskich innych szkół
 • Wspólne wyjazdy na spotkania regionalne
 • Połączenie wysiłków w kampanii o sprawy polityczne ważne dla uczniów

SAMOKSZTAŁCENIE

 • „Dni edukacji alternatywnej”
 • Proponowanie zajęć poszerzających program szkolny i rozwijających zainteresowania uczniów
 • Opracowanie programu pomocy uczniom słabym
 • Organizowanie dorocznych sesji, warsztatów itp.

SPORT

 • Wysyłanie do graczy przed każdą imprezą sportową kilku słów dodających animuszu
 • Zorganizowanie Klubu Kibica (szkolnej drużyny siatkówki)
 • Organizowanie bankietów dla uczczenia wszystkich graczy
 • Organizowanie konkursów między klasami na najczęściej kibicującą klasę
 • Sprzedawanie podczas rozgrywek prażonej kukurydzy itp.
 • Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na najlepsze hasła kibiców
 • Organizowanie dni barw szkoły przed ważnymi rozgrywkami
 • Zachęcanie do udziału w rozgrywkach sportowych dziewcząt
 • Przeprowadzenie wyboru przywódców kibiców
 • Przygotowanie kursów na przywódców kibiców
 • Zorganizowanie podczas rozgrywek specjalnego sektora dla przywódców kibiców
 • Zakupienie im megafonów i kostiumów
 • Zaplanowanie dla całej szkoły dnia na boisku
 • Zaplanowanie zawodów tak, aby każdy uczeń mógł w nich uczestniczyć
 • Organizowanie sportowych rozgrywek między klasami, kółkami itp.

SPOTKANIA

 • Zaplanowanie dyskusji panelowej
 • Wystawienie operetki, koncertu, jednoaktówki, kabaretu itp.
 • Zaproszenie mówców z prelekcjami
 • Zorganizowanie zebrania z mieszkańcami miasta (dzielnicy) dla omówienia problemu
 • Zaprezentowanie pracy niektórych pracowni szkolnych
 • Pokazywanie w gablotach prac kółek szkolnych
 • Spotkania z innymi szkołami (zapraszanie ich do siebie, wizyty u nich)
 • Pokazywanie filmów, przeźroczy, kronik z podróży
 • Przygotowanie spotkania „Kto jest kim?”, aby przedstawić członków Rady Uczniowskiej
 • Przeprowadzenie pokazowego zebrania Rady
 • Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety „Czym powinien się zająć zarząd samorządu?”
 • Opracować system oceny zebrań samorządu
 • Zorganizowanie zebrania przedstawiającego kandydatów do Rady lub ich debatę
 • Przeprowadzenie zebrania na temat praw i obowiązków
 • Uroczyste obchody świąt, rocznic itp.

Podobne materiały

Scenariusz lub ćwiczenie

Bioróżnorodność. Jestem częścią przyrody, kl. VII-VIII

Niniejszy scenariusz zawiera lekcję poświęconą tematowi bioróżnorodności. Scenariusz podzielony jest na dwie części: klasową i terenową.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Bioróżnorodność. Jestem częścią przyrody, kl. IV-VI

Niniejszy scenariusz zawiera lekcję poświęconą tematowi bioróżnorodności. Scenariusz podzielony jest na dwie części: klasową i terenową.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak stworzyć przestrzeń, w której dobrze się uczy?

Przyjazna i komfortowa przestrzeń szkolna sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzmacnia współpracę.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak wzmocnić relacje na zakończenie roku szkolnego

Zobacz
Film lub webinarium

Jak tworzyć bezpieczną atmosferę w szkole?

Zobacz
Publikacja

Świętuj, żeby zrozumieć

Zobacz
Film lub webinarium

„Jak tworzyć skuteczne zasady antydyskryminacyjne w szkole”

Zobacz
Publikacja

Uwikłani w wielkie narracje. Jak krytycznie myśleć o...

Publikacja powstała z myślą o uczniach i uczennicach
Zobacz
Publikacja

Zarządzanie konfliktem w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Jak rozpoznawać i reagować na dyskryminację w klasie?

Zobacz
Film lub webinarium

Inspiracje do działań społecznych w szkole

Zobacz
Film lub webinarium

Szkoła bez telefonów – tak czy nie?

Może zamiast winić technologię, warto spróbować zrozumieć młode pokolenie, które przecież nie zna świata bez internetu.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY