O sytuacji dzieci cudzoziemskich w polskim systemie edukacji

Informacje o materiale

Data dodania: 01.03.2022

Grupa docelowa: Wychowawcy, Nauczyciele przedmiotowi, Dyrektorzy

Artykuł

Poniżej zostały zebrane publikacje, które w szczegółowy i całościowy sposób opisują sytuację edukacji w szkole dziecka pochodzącego z kraju cudzoziemskiego: od przepisów prawnych po psychologiczne aspekty tego doświadczenia. 

Informacja o kształceniu w polskim systemie oświaty osób przybywających z zagranicy

Zbiór najważniejszych informacji prawnych dotyczących kształcenia w polskim systemie oświaty osób przybywających z zagranicy, w tym uchodźców. Na stronie można znaleźć odnośniki do ustaw, definicje, podsumowanie najważniejszych rozwiązań prawnych.

Checklista dla szkół wielokulturowych

Niniejsza checklista jest przeznaczona dla szkół, do których uczęszczają lub będą uczęszczać dzieci z doświadczeniem migracji. Jej zadaniem jest pomóc w prowadzeniu współpracy ze wszystkimi osobami tworzącymi społeczność szkolną, a także w organizacji pracy szkoły w taki sposób, aby wspierać integrację oraz umożliwić jak najlepszą edukację wszystkim uczennicom i uczniom, bez względu na pochodzenie, narodowość, wyznanie, kolor skóry czy stopień znajomości języka polskiego u nich samych oraz u ich rodzin. Pytania zawarte w checkliście dotyczą różnych obszarów funkcjonowania szkoły. Razem tworzą rodzaj mapy czy też przewodnika po najważniejszych zagadnieniach wyodrębnionych w oparciu o doświadczenia samych szkół, a także organizacji pozarządowych wspierających szkoły wielokulturowe.

Szkolny Kodeks Równego Traktowania (KRT)

Szkolny Kodeks Równego Traktowania (KRT) to narzędzie, które wspiera kadrę szkolną w pracy pedagogicznej i wychowawczej, budowaniu kultury dialogu, kształtowaniu postaw opartych na otwartości i szacunku dla różnorodności społecznej oraz wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo w szkole. Kodeks określa najważniejsze wartości i cele szkoły dotyczące równego traktowania, a także sposób ich realizacji. Idea KRT powstała w odpowiedzi na potrzeby szkół dotyczące równego traktowania, a także w związku z realizacją zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku, zgodnie z którym w szkołach powinny być realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły:

  • Przykładowy kodeks równego traktowania
  • Opracowanie i wdrażanie standardów równego traktowania w szkole – potrzeby, doświadczenia, wnioski (Artykuł przedstawia założenia szkolnych Kodeksów Równego Traktowania (KRT) – opracowanego przez FRS narzędzia wspierającego szkoły w opracowaniu i wdrożeniu standardów równego traktowania. W artykule opisane są najważniejsze założenia i cele KRT, rodzaj wsparcia oferowanego szkołom przez FRS w procesie jego tworzenia i wdrażania, przedstawiona jest także proponowana struktura samego dokumentu oraz korzyści z wdrożenia KRT wskazane przez dyrekcje i kadrę pedagogiczną szkół biorących udział w pilotażowej edycji programu. Ponadto artykuł zawiera opis dotychczasowych doświadczeń współpracy FRS ze szkołami zaangażowanymi w opracowanie KRT oraz potrzeb szkół związanych z wdrażaniem standardów równego traktowania.)

Wyzwania na drodze do tworzenia szkoły wielokulturowej w Polsce. Wstępna diagnoza sytuacji

Artykuł, napisany przez Katarzynę Kubin i Justynę Król, członkinie zespołu Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, poświęcony został opisowi najważniejszych zjawisk i problemów, których doświadczają w Polsce szkoły przyjmujące dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Artykuł skupia się na takich aspektach działania szkoły w stosunku do dzieci migrankich jak: sposób organizacji szkoły w odpowiedzi na różnice kulturowe i religijne, metody włączania uczniów, uczennic i rodzin migranckich w proces aktywnego współtworzenia wspólnoty szkoły, prowadzenie klasy, w której uczą się uczniowie i uczennice ze zróżnicowanym poziomem znajomości języka polskiego i/lub wiedzy z konkretnych przedmiotów.

Edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Opis i analiza trudności i wyzwań z perspektywy instytucjonalnej szkoły w Polsce

Artykuł przedstawia diagnozę obecnej sytuacji szkoły w odniesieniu do obowiązku zapewniania dostępu do edukacji dzieciom cudzoziemskim niezależnie od ich statusu prawnego i obywatelstwa, czy pochodzenia etnicznego, narodowego, rasowego, religijnego. Opracowanie ma pomóc w stworzeniu pełniejszego obrazu wyzwań w procesie edukacji dzieci cudzoziemskich, z jakimi mają do czynienie szkoły oraz usystematyzować dyskusję w tym temacie. Celem artykułu jest także omówienie trudności i wyzwań, przed jakimi stają kadra pedagogiczna i dyrekcja szkół w ich pracy z dziećmi cudzoziemskimi, oraz wskazaniem konkretnych potrzeb w tym zakresie. W tekście wskazane jest także, które z omawianych trudności i problemów wymagają zewnętrznej interwencji (np. w formie nowych lub zmienionych przepisów prawa), a które zaś mogą być rozwiązane przez szkołę samodzielnie. Bliższe przyjrzenie się doświadczeniom nauczycieli i nauczycielek w pracy z dziećmi i rodzinami cudzoziemskimi w środowisku szkolnym, a zwłaszcza sposobom artykułowania trudności, które napotykają w tej pracy, może wskazać na potencjalne formy wsparcia oraz obszary wiedzy, które pozwolą im lepiej radzić sobie z omawianymi wyzwaniami.

Sytuacja prawna uczniów i uczennic cudzoziemskich w polskim systemie oświaty

Celem artykułu jest zaprezentowanie prawnej sytuacji uczniów i uczennic cudzoziemskich w polskim systemie oświaty. W pierwszej części przedstawiono podstawowe akty regulujące status prawny dzieci cudzoziemskich w Polsce. W dalszej części zawarto rozważania dotyczące równego dostępu do edukacji w Polsce oraz przeanalizowano, w jaki sposób status pobytu dziecka przekłada się na jego prawa i obowiązki w zakresie edukacji. Następnie omówiono zasady przyjmowania i kształcenia uczniów i uczennic cudzoziemskich oraz formy wsparcia ich w zakresie integracji i adaptacji w szkołach. Przeanalizowano również przepisy, których realizacja mogłaby się przyczynić do zwiększenia różnorodności społecznej w szkole. W końcowej części opracowania przywołano również zapisy aktów prawnych, dotyczących prawa do opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej, które warunkują sytuację bytową uczniów i uczennic, co również przekłada się na ich funkcjonowanie w szkole. Rozważania zawarte w tekście odnoszą się do stanu prawnego na koniec 2012 roku.

Zasady finansowania kształcenia uczniów i uczennic cudzoziemskich w polskim systemie oświaty

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na aspekty finansowe kształcenia uczniów i uczennic cudzoziemskich w polskim systemie oświaty i wskazanie na uwarunkowania systemowe, związane z konstrukcją systemu finansów publicznych w Polsce – w tym finansów samorządu terytorialnego oraz systemu finansowania oświaty, powodujące trudności w finansowaniu dodatkowych zadań edukacyjnych, podejmowanych przez szkoły na rzecz uczniów i uczennic cudzoziemskich. Dodatkowe zadania samorządowych władz publicznych, dotyczące edukacji dzieci cudzoziemskich, to np. organizacja lekcji z języka polskiego, zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania oraz zatrudnienie w charakterze pomocy nauczyciela osoby władającej językiem kraju pochodzenia ucznia czy uczennicy.

Psychologiczne aspekty doświadczeń migracyjnych u dzieci i młodzieży

Celem artykułu jest przybliżenie kadrze psychologicznej i pedagogicznej wyzwań, z jakimi wiąże się doświadczenie migracji z perspektywy dzieci i młodzieży, a także wskazanie metod, które mogą być przydatne w pracy z tymi grupami, jak też rodzicami i opiekunami. Literatura badań na temat wpływu migracji na dzieci pokazuje szerokie spektrum wpływu tego doświadczenia – od bezbronności i braku adaptacji do odporności i bardzo dobrego przystosowania. Autorka odwołuje się do obserwacji i refleksji wynikających z 6 lat pracy jako psycholożka międzykulturowa z dziećmi i młodzieżą posiadającymi doświadczenia migracyjne, a także konsultacji specjalistycznych w zakresie doświadczenia migracji dla związków, dzieci czy też całych rodzin, które w wyniku migracji miały różnego rodzaju trudności.

Dzieci lecą pierwszą klasą . Jak wspierać dziecko w sytuacji migracji i przeprowadzki? Poradnik dla dorosłych.

Zmiana miejsca zamieszkania – a zwłaszcza przeprowadzka do innego kraju – wpływa na wszystkich w rodzinie, tak na osoby dorosłe, jak na dzieci. Dzieci na ogół nie zabierają głosu w dyskusjach o zmianach życiowych rodziny, ale ponoszą konsekwencje podjętych decyzji i działań. Broszura  powstała po to, aby wesprzeć rodziców dzieci migrujących, a także nauczycieli i nauczycielki, pedagogów i pedagożki oraz inne osoby dorosłe, które chcą objąć dzieci troską i opieką w doświadczeniu migracji. W broszurze znajdują się pomocne wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi o ich emocjach i doświadczeniach – zarówno przed przeprowadzką, jak i w nowym miejscu zamieszkania. Opisane są też przykłady działań, które mogą pomóc dzieciom w radzeniu sobie ze zmianami wynikającymi z migracji. Broszura przygotowana była z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 12 lat.

 

Podobne materiały

Film lub webinarium

Jak uczyć, by obniżać stres uczniów przed egzaminem?

Sprawdzaniu wiedzy towarzyszą emocje oraz stres. Z jakich metod korzystać na co dzień, by przekuwać je w
Zobacz
Artykuł

Nie masz czerwonego paska? Nie szkodzi

W ostatnim czasie zjawisko „czerwonego paska” budzi kontrowersje. Słychać coraz więcej głosów, że cena, jaką ponoszą uczniowie,
Zobacz
Film lub webinarium

Konflikt w radzie pedagogicznej. Co robić?

Konflikty to naturalny element pracy zespołowej i może być motorem rozwoju oraz korzystnych zmian.
Zobacz
Artykuł

Moja droga do uczenia bez ocen cyfrowych

Dobra praktyka nauczycielska do pracy bez ocen cyfrowych. Zawiera ankietę samooceny dla uczniów do pobrania.
Zobacz
Publikacja

Słowniczek oceniania kształtującego

Poznaj Słowniczek oceniania kształtującego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Podsumowanie, ewaluacja, refleksja w grupie projektowej

Jak podsumować projekt młodzieżowy?
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Wzmocnienie grupy projektowej

Zestaw ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach mających na celu podsumowanie działań młodzieży w projekcie.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Ja w grupie – gdzie zmierzać po zakończonym...

Poznaj kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne w analizie swojej roli w życiu grupy realizującej projekt młodzieżowy.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Projekt z lotu ptaka

Dwa ćwiczenia na podsumowanie szkolnego projektu młodzieżowego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielone ławki

Czy wasza szkoła funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Sprawdźcie to!
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zielona inwentaryzacja

Gra terenowa jest formą zabawy, w której można potraktować region jako planszę do gry.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Karta pracy projekt młodzieżowy. Zaprzyjaźnij się z naturą

Wspólnie znajdźcie i przeanalizujecie inwestycje oraz aktywności gospodarcze, podjęte na terenie znajdującym się na obszarze chronionym.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY