O równości płci w dzień kobiet

Informacje o materiale

Data dodania: 11.09.2021

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotowi, Wychowawcy

Artykuł

Międzynarodowy Dzień Kobiet 

Pierwsze obchody Dnia Kobiet przypadają na początek XX wieku. Święto wywodzi się z ruchów robotniczych i niezgody kobiet na nierówne traktowanie. Pracowniczki coraz głośniej domagały się swoich praw i manifestowały niezadowolenie organizując marsze oraz strajki głodowe. Pierwsze oficjalne obchody międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły się w roku 1910. Zachęcamy do bliższego przyjrzenia się temu jak wyglądała historia ruchów emancypacyjnych i feministycznych i przeprowadzenia zajęć na podstawie scenariusz pt. „Gdyby historia była kobietą…”.

Równość płci obecnie

Dziś żyjemy w świecie, w którym wiele się zmieniło. Obecnie w krajach globalnej Północy posiadanie praw wyborczych i pracowniczych lub dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej wydaje się dla kobiet sprawą oczywistą. Jednak czy faktycznie żyjemy w społeczeństwie, w którym mężczyźni i kobiety mają równe szanse? Jak wygląda sytuacja kobiet na Globalnym Południu? Kiedy uda się nam poprawić także ich sytuację (i jak)? Zachęcamy dziś do wspólnej refleksji i przyjrzenia się sytuacji kobiet – lokalnie i globalnie.

W 2020 roku opublikowany został kolejny globalny raport na temat różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Global Gender Gap Report 2020wydany przez Światowe Forum Ekonomiczne porównuje 153 kraje z ich postępami w kierunku równości płci w czterech obszarach: gospodarka, edukacja, zdrowie i polityka. Dodatkowo w tegorocznym raporcie przeanalizowano perspektywy różnic płci w zawodach przyszłości.

Z raportu wyłania się świat, w którym żadne Państwo nie może powiedzieć, że kobiety posiadają 100% szans i praw, które oferuje się mężczyznom. Jednak widoczna jest również ogromna różnica pomiędzy poszczególnymi Państwami. Podczas gdy w krajach takich jak Islandia, Norwegia, Finlandia lub Szwecja luka w mierzona w czterech, wyżej wspomnianych obszarach wynosi od 13 – 17%, w krajach globalnego południa kobiety posiadają 48% praw, które posiadają mężczyźni. Warto w tym momencie podkreślić fakt, że w obszarze dostępu do edukacji czy opieki zdrowotnej sytuacja kobiet (globalnie) wygląda dużo lepiej niż udziału kobiet w życiu politycznym. Obecnie, globalnie, na poziomie parlamentarnym kobiety zajmują 25% stanowiska i stanowią 21% ministrów. W 9 Państwach (badanych w raporcie), kobiety nie wchodzą w skład rządu. Pomimo tego, co mogłoby się nam wydawać, to kraje globalnego Południa przodują w reprezentacji kobiet w organach ustawodawczych. Rwanda (62%), Boliwia (53%), Kuba (51%) i Meksyk (50%) to państwa z największą proporcją kobiet w parlamencie.

Patrząc w przyszłość, raport również ujawnia, że dużym wyzwaniem uniemożliwiającym zlikwidowanie różnic między płciami (np. ekonomicznych) jest niedostateczna reprezentacja kobiet na nowych stanowiskach. Nie od dziś wiadomo, że to nauki ścisłe, szczególnie technologie komputerowe czy robotyka, są dziedzinami, które w przyszłości zaoferują nowe, jeszcze nieistniejące stanowiska pracy. Istotną rolę, jeżeli nie najistotniejszą, ma tu do odegrania szkoła, która będzie przestrzenią wolną od uprzedzeń i gotową wspierać swoich uczniów i uczennice w budowaniu zainteresowań, wiedzy i umiejętności, również w przedmiotach ścisłych (STEM), tak, by przygotować do wyzwań przyszłości zarówno chłopców, jak i dziewczęta.

O tym, że kobiety walczą o swoje prawa, o zmianę stereotypów i pełnionych ról, obecność w życiu politycznym czy też równość w wielu dziedzinach życia, świadczy również wyznaczony w 2015 (i nadal nie osiągnięty) 5 Cel Zrównoważonego Rozwoju, jakim jest ”równość płci”. W dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych prezentujących obecny postęp w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju zaznacza się postęp w realizacji Celu 5 (większy dostęp do edukacji, mniej małżeństw dzieci), wiele uwagi poświęca się na obszary które nadal są wyzwaniem dla kobbiet: prawa reprodukcyjne, przemoc fizyczna i seksualna, niedostateczna ochrona prawna, prawa pracownicze i inne. W raporcie prezentuje się sytuację kobiet przez pryzmat wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju, ponieważ w wielu przypadkach wyzwania z którymi obecnie mierzy się ludzkość, wywierają dotkliwszy wpływa na kobiety. O zależności pomiędzy zmianą klimatu i sytuacją kobiet przygotowałyśmy zestaw materiałów edukacyjnych, a w nim między innymi o przyczynach zaistniałej sytuacji i współzależnościach pomiędzy poszczególnymi wyzwaniami globalnymi.

Równość płci w szkole

O równości płci w jej różnych aspektach warto i trzeba mówić w szkole. W Dziale Edukacji Globalnej i Ekologicznej tematyka równości płci pojawia się w każdym z naszych programów. Zachęcamy do współpracy z nami, jak i do zapoznania się z naszymi scenariuszami oraz ćwiczeniami (na zajęcia przedmiotowe, jak i godziny wychowawcze oraz zajęcia pozalekcyjne), które poruszają tematykę równości płci lokalnie w szkole, jak i globalnie.

Scenariusze:

Wyzwania globalne i perspektywa kobiet:

Konsumpcja: Korzenny świat, czyli historyczne wyprawy po przyprawy i ich globalne konsekwencje,

Zmiana klimatu:

  • Malala Yousafzai Przedstawia Cele Zrównoważonego Rozwoju – video,

  • Finansowanie działań klimatycznych a problematyka płci – video,

  • Perspektywa kobiet w tematyce zmiany klimatu – e-book oraz prezentacje PowerPoint.

Projekt młodzieżowy, poruszający tematykę równości płci:

Podobne materiały

Publikacja

Podsumowanie projektu rzeczniczego: materiał pomocniczy

Materiału pomocniczy dla opiekuna i opiekunki grupy projektowej wspierający podsumowanie projektu.
Zobacz
Materiał graficzny

Plakaty informacyjne na temat niskiej emisji

Plakaty informacyjne dotyczące niskiej emisji mające na celu zaprezentowanie kroków, które można podjąć, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.
Zobacz
Publikacja

Kurs internetowy „Młodzi na rzecz czystego powietrza”

Kurs „Młodzi na rzecz czystego powietrza" ma na celu pomoc w zrealizowaniu projektu uczniowskiego oraz zwiększyć wiedzę
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Włącz szkołę- scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć o organizacjach społecznych.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Czym jest zrównoważona przestrzeń do życia? Zadanie dla...

Zadanie dzięki któremu młodzież poznaje działania, które może podjąć szkoła, by tworzyć przestrzeń przyjazną dla przyrody i
Zobacz
Artykuł

Open Space jako metoda partycypacji w szkole

Open space (otwarta przestrzeń, dalej w skrócie - OS) to popularna metoda prowadzeniadebat/konferencji, która bazuje na bardzo
Zobacz
Dobra praktyka

1Planet4All – Razem dla klimatu! – dobre praktyki

Dobre przykłady projektów młodzieżowych poświęconych zmianie klimatu.
Zobacz
Publikacja

FAQ: Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego

Formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego w pytaniach i odpowiedziach.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Nuna i Natasza – dwie historie, jedna godność....

Scenariusz służy budowaniu empatii, refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu pojęć w kontekście migracji .
Zobacz
Dobra praktyka

Młodzi dziennikarze piszą i mówią o zmianie klimatu...

Dobre praktyki szkolnych redakcji, które w ramach programu CEO podjęły się zadania tworzenia treści dziennikarskich na temat
Zobacz
Audio

Dialogues on transition – podcasts in english

Podcasty na temat transformacji ustrojowej po angielsku.
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY