Nowe przepisy (tzw. Lex Czarnek) a zajęcia dla uczniów we współpracy z organizacjami pozarządowymi

FILM/Webinar

Informacje o materiale

Data dodania: 01.04.2022

Grupa docelowa: Dyrektorzy

Opis materiału

Sejm RP przyjął nowelizację ustawy Prawo oświatowe, w której znalazły się między innymi zapisy dotyczące wzmocnienia wpływu kuratora oświaty na dyrektora szkoły oraz wybranych aspektów współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi. Czekamy na decyzję Prezydenta RP w tej sprawie.

Zgodnie z nowymi przepisami, gdy uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli organizacji, dyrektor powinien zrealizować dodatkowe wymagania formalne. Bez dopełnienia tych formalności działanie nie będzie mogło być podjęte w szkole. Przy każdej formie współpracy z NGO, innej niż zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami, nowe prawo nie wprowadza żadnych zmian.

Choć nowelizacja ustawy nie weszła jeszcze w życie, zdajemy sobie sprawę, że jako dyrektorzy możecie sobie Państwo zadawać pytania na jej temat.

O nowych wymaganiach wynikających z możliwych zmian prawnych dla współpracy szkoła – organizacja pozarządowa mówiliśmy podczas webinarium w ramach cyklu „Odporna szkoła” dla dyrektora. Podczas tego spotkania rozmawialiśmy o tym, co dokładnie się zmienia i jakie kroki może podjąć dyrektor, by zapewnić szkole realizację uzgodnionych w społeczności szkolnej celów.

Do udziału w webinarium zaprosiliśmy:

  • Małgorzatę Targosz – czynną dyrektorkę szkoły od wielu lat współpracującą z organizacjami społecznymi, absolwentkę Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, Szkoły Przywództwa Edukacyjnego oraz uczestniczkę XVII edycji Szkoły Liderów PAWF.
  • Dawida Sześciłę – prawnika i autora ekspertyzy na temat tej ustawy, adiunkta w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperta Fundacji im. Stefana Batorego do spraw samorządowych.
  • Mateusza Wojcieszaka – Prezesa Zarządu Pole Dialogu, organizacji społecznej, która bada relacje szkół i NGO, wspiera udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzy narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu.

Spotkanie poprowadzili Przemysław Kluge, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej ds. rozwoju dyrektorów szkół, oraz Michał Tragarz, który w CEO od wielu lat zajmuje się programami wspierającymi samorządność uczniowską i szkolną demokrację.

Czerpaliśmy z wiedzy eksperckiej oraz doświadczeń naszych gości, by poruszyć odpowiedzieć na pytania:

  • jakich form współpracy dotyczą zmiany, czyli na co potrzebna będzie zgoda kuratora, a na co nie;
  • jakich formalności należy dopełnić, by zgodnie z nowym prawem można było w przyszłości zorganizować zajęcia prowadzone dla uczniów przez przedstawicieli organizacji pozarządowej,
  • jakich formalności należy dopełnić, jeśli w szkole już teraz prowadzone są przez organizację pozarządową zajęcia,
  • jak CEO wesprze dyrektorów w realizacji nowych obowiązków.

Webinarium organizowane jest w ramach projektu „Włącz szkołę”. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Pole Dialogu z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Podobne materiały

Publikacja

Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek do pracy nad...

Przewodnik wprowadza do pracy nad kompetencjami SEL w kontekście edukacji filmowej i bezpieczeństwa w sieci.
Zobacz
Artykuł

Polska w trzydzieści lat po wielkiej zmianie. Rozdział...

Rozdział o przemianach społecznych, ustrojowych i ekonomicznych w Polsce po 1989 roku. Pomoc na lekcjach historii i teraźniejszości.
Zobacz
Artykuł

W wielkiej rodzinie narodów. Rozdział 13 podręcznika „Przewodnik...

Rozdział dotyczy tematu przynależności narodowej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz kwestii międzykulturowych
Zobacz
Film lub webinarium

Kooperatywa Dobrze- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Film o Kooperatywie spożywczej "Dobrze"
Zobacz
Artykuł

Szkoła demokracji. Rozdział 10 podręcznika 'Przewodnik obywatelski.”

Rozdział dotycz tematyki demokracji, aktywności społecznej (stowarzyszenia, związki zawodowe, trzeci sektor) i postaw społecznych.
Zobacz
Artykuł

Na drabinie społecznej. Rozdział 6 podręcznika „Przewodnik obywatelski”

Rozdział dotyczy tematyki nierówności społecznych, podziału władzy, klasy i warstwy społeczne. Pomoc na lekcji historii i teraźniejszości.
Zobacz
Film lub webinarium

Laboratoria Przyszłości – jak mądrze je wykorzystać?

Mądre wykorzystanie sprzętu z programu Laboratoria Przyszłości pomoże rozwijać kompetencje, rozbudzać zainteresowania i angażować uczniów.
Zobacz
Aktualności

Wyniki konkursu dziennikarskiego „Budujemy społeczeństwo otwarte”

Zobacz
Artykuł

Darmowe materiały do nauczania języka polskiego jako obcego

Zestawienie darmowych materiałów do uczenia języka polskiego jako obcego.
Zobacz
Scenariusz lub ćwiczenie

Food waste prevention at our homes

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają zagadnienie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
Zobacz
Publikacja

Model integracji edukacyjnej

Model integracji edukacyjnej to sposób uporządkowania myślenia o wyzwaniach i szansach związanych z integracją uczniów-imigrantów w szkołach.
Zobacz
Film lub webinarium

Jak pobudzać uczniów i uczennice do samodzielnego i...

“W świecie szybkich zmian [..] gubimy się w tym, czym jest wiedza, co jest rzetelną informacją, co
Zobacz
Biblioteka materiałów

Chcesz usystematyzować swoją wiedzę z tego obszaru?

Przejdź do sekcji TEMATY